خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

جواب فعالیت ها

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ زیست دوازدهم تجربی

( یادگیری شرطی شدن )   جواب: بعد از بلعیدن پروانه مونارک توسط پرنده، مزه تلخی در دهان پرنده ایجاد می‌شود؛ بنابراین پرنده با تکرار این عمل، پس از تنبیه شدن، براساس یادگیری شرطی شدن فعال، در دفعات بعدی، پرنده از خوردن پروانه مونارک صرف نظر می‌کند.

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ زیست دوازدهم تجربی

( مزیت زندگی گروهی )   جواب: با توجه به مشاهدات خود از نمودار، درمی‌یابیم که هر چقدر تعداد کبوترها در گروه افزایش یافته است، میزان درصد موفقیت حمله شکارچی رو به کاهش رفته است؛ بنابراین، چنین نتیجه می‌گیریم که با افزایش تعداد پرنده‌ها در گروه موفقیت شکارچی برای شکار آن‌ها کاهش پیدا می‌کند که مزیت اصلی زندگی گروهی به حساب …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶و۱۲۰ زیست دوازدهم تجربی

( فعالیت ص صدوشانزده )   جواب سوال الف: پژوهشگر فرض را بر این گذاشت که بیرون انداختن پوسته تخم برای حفاظت از شکارچی انجام می‌شود.   جواب سوال ب: پژوهشگر در کنار تعدادی از تخم‌ مرغ‌های رنگ‌آمیزی شده، پوسته تخم کاکایی قرار داد تا با این کار تخم‌ها را به دو گروه آزمایشی وکنترلی تقسیم کند.   ( فعالیت ص صدوبیست …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ زیست دوازدهم تجربی

( شقایق دریایی )   جواب سوال الف: تماس یک عمل همیشگی نیست و جانور یاد گرفته است که در مواجهه با تماس‌های مکانیکی، عکس‌العمل نشان داده و بازوهای خود را منقبض می‌کند؛ اما حرکت مدوام آب باعث خو گرفتن جانور شده و دیگر عکس‌العملی نشان ندهد.   جواب سوال ب: آن‌ها با استفاده از روش‌هایی که منجر به گرفتن پاداش یا …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ زیست دوازدهم تجربی

( یادگیری خوگیری )   جواب سوال الف: در شکل شماره ۱ مشاهده می‌کنیم که مترسک پرندگان را می‌ترساند، در شکل شماره ۲ نیز پرندگان با دیدن مترسک ترسیده و فرار می‌کنند، اما در شکل ۳ نشان می‌دهد که پرندگان به حضور مترسک عادت کرده‌اند و دانسته‌اند که مترسک آزاری به آن‌ها نمی‌رساند و دیگر فرار نمی‌کنند؛ به بیان دیگر، در …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۸۹ زیست دوازدهم

( فتوسنتز گیاه )   جواب سوال ب: برای نوع فتوسنتز گیاه، برش‌گیری از برگ آن‌ها و مشاهده ساختار بافتی برگ، بهترین گزینه است. بله؛ همان‌طور که اشاره کردیم، ساختار بافتی به شناسایی آن‌ها کمک می‌کند. همچنین گیاهان CAM را می‌توان بر اساس میزان آبدار و گوشتی بودن برگ و ساقه تشخیص بدهیم.   جواب سوال ۲: براساس نمودار ۱، افزایش کربن …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۸۵و۸۸ زیست دوازدهم تجربی

( جواب فعالیت۴و۵ )   جواب فعالیت ۴ : با توجه به نمودار، مشاهده می‌کنیم که با افزایش میزان اکسیژن، مقدار فتوسنتز کاهش یافته است؛ دلیل این اتفاق این است که فعالیت اکسیژنازی، آنزیم روبیسکو را باعث می‌شود و تنفس نوری افزایش یافته و فتوسنتز کاهش می‌یابد.   جواب فعالیت ۵ : فتوسنتز گیاه ب از نوع CAM است که با افزایش …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۸۱ زیست دوازدهم تجربی

( طول موج های نور )   جواب سوال الف: با توجه به نتیجه مشاهده، می‌توان گفت که در محل نورهای قرمز و آبی بیشترین میزان اکسیژن تولید می‌شود. برای اثبات این نتیجه، می‌توان هر یک از طیف‌های نور مرئی را جداگانه به کار برد و نتایج حاصل از این آزمایش‌ها را مقایسه کرد. در واقع در این آزمایش باید یک …

توضیحات بیشتر »

جواب فعالیت صفحه ۷۲ و ۷۹ زیست دوازدهم تجربی

( جواب دو فعالیت )   جواب ۱ : آب مورد نیاز برای این حشرات یا لاروها، می‌تواند در تنفس یاخته‌ای حشره و با انتقال الکترون در زنجیره انتقال الکترون غشا راکیزه‌ها تشکیل شود و جانور بتواند زنده بماند و رشد و نمو کند.   جواب ۲ : به دلیل بازتاب بخش سبز نور مرئی که از رنگیزه‌های بخش درونی کلروپلاست‌ها متساطع …

توضیحات بیشتر »